Reklamacje i zwroty

Odstąpienie od umowy

1. Kupujący będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dnia od daty wydania towaru. Odstąpienie może nastąpić poprzez wypełnienie oświadczenia o odstąpieniu dołączonego do towaru oraz dostępnego na stronie internetowej Sklepu i odesłanie go: e-mailem na adres sklep@fakro.pl, faxem pod numer telefonu 018 4440410 lub na adres: FAKRO sp. z o.o., ul. Węgierska 144A, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem: sklep internetowy.Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu do FAKRO.Odesłanie oryginału dowodu zakupu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu lub z odsyłanym towarem spowoduje usprawnienie procesu realizacji zwrotu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu.

2. Zwracany towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot Towaru przez Konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarcza odesłanie Towaru przed upływem ostatniego dnia terminu. Towar powinien zostać wysłany na adres FAKRO: ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz. Koszty wysyłki zwrotnej jest bezpłatny. FAKRO nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych „za pobraniem”.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: 
1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10-dniowego terminu przeznaczonego na odstąpienie;
2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; 
3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; 
4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; 
5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; 
6) dostarczania prasy; 
7) usług w zakresie gier hazardowych.

5. FAKRO dokona zwrotu pełnej ceny towaru wraz z ewentualnymi kosztami wysyłki z FAKRO do Klienta poniesionymi przez Klienta. Zwrot nastąpi w terminie 10 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu, przelewem na konto wskazane przez Klienta.

6. Jeżeli Klient dokonuje zwrotu towarów, do których zwrotu nie jest uprawniony lub które nie znajdują się w stanie określonym w punkcie 2 powyżej, bez opłacenia przesyłki lub w inny sposób nie spełni wymogów skutecznego odstąpienia od umowy, FAKRO zastrzega sobie prawo do odrzucenia zwrotu towarów i odmowy zwrotu ceny.

7. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży towarów, za które płatności dokonano w całości lub częściowo bonami towarowymi FAKRO, FAKRO dokona zwrotu części kwoty opłaconej przez Klienta oraz wyda duplikat bonu, jeśli termin ważności pierwotnego bonu nie wygasł. Klient może wówczas również dokonać wymiany towaru, bez konieczności wydawania duplikatu bonu, jeśli termin ważności pierwotnego bonu nie wygasł. 

 

Reklamacje w przypadku konsumentów

1. Klient, któremu przysługuje status konsumenta ma prawo złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia zakupu w przypadku stwierdzenia niezgodności zakupionego towaru z umową – pod warunkiem zawiadomienia FAKRO o wadzie w terminie 2 miesięcy od dnia jej wykrycia. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

2. Wzór formularza reklamacyjnego załączony jest do zakupionych towarów oraz dostępny jest na stronie Sklepu. Wzór formularza.

3. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres e-mail: serwis@fakro.pl lub zgłaszać poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy http://www.fakro.pl/serwis/zgloszenie/. Zgłoszenie reklamacyjne wraz z dowodem zakupu i reklamowanym towarem można również przesłać na adres: FAKRO sp. z o.o. ul. Węgierska 144a 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem: serwis.

4. Jeśli ze względu na właściwości reklamowanego towaru Klient nie może dostarczyć go FAKRO, powinien on poinformować FAKRO w terminie określonym powyżej o zaistniałej wadzie w celu jej weryfikacji u Klienta.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia uszkodzonego towaru wraz ze zgłoszeniem i dowodem zakupu lub od dnia zgłoszenia reklamacyjnego w sytuacji określonej w punkcie 4.

6.  Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W przypadkach określonych w Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U 2002, nr 141, poz. 1176) Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

7. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

8. FAKRO umożliwia bezpłatne zamówienie trzech próbek materiałów stosowanych w wybranych akcesoriach wewnętrznych i zewnętrznych. Szczegóły znajdują się w zakładce „Bezpłatne próbki” na stronie Sklepu.

 

Reklamacje w przypadku przedsiębiorców

W przypadku reklamacji zgłoszonej przez przedsiębiorcę zastosowanie znajdują następujące zasady:

1. Rękojmia za wady fizyczne jest ograniczona do wad wpływających na funkcjonalność towaru lub obniżającego jego wartość w sposób znaczący, zgłoszonych przez Klienta w terminie 14 dni od dnia wydania towaru, z wyjątkiem wad które FAKRO podstępnie zataiło.

2. Klient powinien sprawdzić towar w zakresie istnienia wad niezwłocznie po wydaniu towaru.

3. Zgłoszenie wady zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zgłoszenia wraz z uszkodzonym towarem i dowodem zakupu lub zgłoszenia reklamacyjnego, jeśli właściwości towaru sprawiają, że nie może być on odesłany do FAKRO.

4. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres e-mail: serwis@fakro.pl lub zgłaszać poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy http://www.fakro.pl/serwis/zgloszenie/. Zgłoszenie reklamacyjne wraz z dowodem zakupu i reklamowanym towarem można również przesłać na adres: FAKRO sp. z o.o. ul. Węgierska 144a 33-300 Nowy Sącz  z dopiskiem: serwis.

5. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

6. Fakro umożliwia bezpłatne zamówienie trzech próbek materiałów stosowanych w wybranych akcesoriach wewnętrznych i zewnętrznych. Szczegóły znajdują się w zakładce „Bezpłatne próbki” na stronie Sklepu.