Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin sprzedaży zwany dalej „Regulaminem” dotyczy umów zawieranych poprzez stronę internetową  https://sklep.fakro.pl/pl pomiędzy FAKRO sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Węgierska 144A, 33-300 Nowy Sącz, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000110248, numer NIP 734-10-01-487, o kapitale zakładowym w wysokości 51.125.000 złotych w całości opłaconym, tel. 18 444 0 444, fax. 18 444 0 333, e-mail: fakro@fakro.pl zwaną dalej FAKRO  a użytkownikami sklepu internetowego, zwanymi dalej Klientami, składającymi zamówienia na towary, których opis dostępny jest na stronie Sklepu.

2. Definicje:

Sklep – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://sklep.fakro.pl/pl.

Klient -osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje zakupów w Sklepie.

Konsument - osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Towar –produkty oferowane na stronie Sklepu.

3. Opis towarów ze wskazaniem ceny nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

II. Zamówienia

1. Wymagania techniczne, niezbędne do korzystania ze Sklepu:- dostęp do witryn WWW – poprzez dowolną, zaktualizowaną przeglądarkę internetową (zalecany Firefox w wersji min. 3.0, lub Internet Explorer w wersji min. 7.0),- możliwość odbierania wiadomości pocztą elektroniczną - posiadanie ważnego konta email.

2. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje rejestracji na stronie internetowej Sklepu, tworząc indywidualne konto Klienta. Na potwierdzenie dokonania czynności rejestracji w Sklepie, Klient otrzymuje maila.

3. Przy tworzeniu konta Klienta, Klient podaje następujące dane: login, hasło, imię, nazwisko, adres e-mail, adres do wysyłki, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorcy również NIP i numer REGON. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania FAKRO nie będzie miało możliwości realizacji zamówienia. Podczas tworzenia konta Klienta Klient akceptuje również treść Regulaminu.

4. Złożenie zamówienia przez Klienta następuje poprzez zalogowanie się na konto Klienta, skonfigurowania produktu, przeniesieniu towarów do koszyka, zaznaczenie ewentualnych bonów rabatowych, określenie sposobu płatności, potwierdzenie adresu do wysyłki, akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, wybór sposobu płatności oraz potwierdzenie złożenia zamówienia.

5. Złożenie zamówienia następuje po kliknięciu przycisków „ZAMAWIAM”, a następnie „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”. 

6. Zamówienie stanowi złożoną FAKRO przez Klienta ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży towaru za cenę podaną w opisie towaru oraz na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

7. Klient zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola zgłoszenia rejestracyjnego oraz koszyka prawidłowo, tj. uzupełniając wszystkie niezbędne dane oraz podając dane zgodne ze stanem rzeczywistym.

8. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma automatycznie generowany e-mail „potwierdzenie przyjęcia zamówienia” przesyłany na adres e-mail podany na koncie Klienta wraz z:
a) aktywnym linkiem do Regulaminu, 
b) aktywnym linkiem, w który należy kliknąć, aby potwierdzić zamówienie, oraz
c) informacją o tym, że niniejszy e-mail stanowi oświadczenie woli FAKRO o akceptacji oferty Klienta, złożone pod warunkiem kliknięcia przez Klienta w aktywny link zawarty w treści tego e-maila w ciągu 48 godzin od jego otrzymania.
Jeśli w ciągu 48 godzin od chwili złożenia zamówienia FAKRO nie otrzyma potwierdzenia zwrotnego wysyłanego poprzez kliknięcie w ten link, zamówienie nie będzie realizowane.

9. Jeśli dane zawarte w e-mailu „Zamówienie EB…….” są nieprawidłowe, Klient w ciągu 24 godzin od otrzymania potwierdzenia zamówienia powinien skontaktować się z FAKRO wysyłając na adres e-mail: sklep@fakro.pl informację z prośbą o poprawienie danych.

10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia stanowi oświadczenie woli FAKRO o akceptacji oferty Klienta, składane pod warunkiem kliknięcia przez Klienta w aktywny link zawarty w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia w ciągu 48 godzin od jego otrzymania.

11. Umowa zawierana jest w języku polskim.

12. Sprzedaż realizowana jest jedynie na terytorium Polski. Jeśli Klient chce zamówić towar poza terytorium Polski powinien skontaktować się bezpośrednio z FAKRO na adres sklep@fakro.pl.

13. Jeśli towar zamówiony przez Klienta nie jest dostępny, FAKRO niezwłocznie (nie później jednak niż w ciągu 10 dni roboczych) poinformuje o tym Klienta. FAKRO dokona zwrotu całej otrzymanej od Klienta sumy pieniężnej lub po ustaleniu z Klientem dokona realizacji zamówienia w najbliższym możliwym terminie.

 

III. Ceny

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena zamówionego towaru, ewentualne opłaty oraz całkowita wartość zakupu znajdują  się w koszyku oraz na ZAMÓWIENIE # EB……. 

3. FAKRO zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.

4. Zapłata ceny następuje w zależności od wyboru Klienta: - przelewem na konto bankowe FAKRO;- przy odbiorze w formie płatności za pobraniem;- za pomocą płatności elektronicznych realizowanych przez PayU.

5. W razie wyboru opcji płatności elektronicznych dane osobowe Klienta niezbędne do realizacji płatności przetwarzane będą przez PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000274399 Kapitał zakładowy: 4 000 000,00 PLN w całości opłacony.

 

IV. Realizacja zamówień

1. Klient może składać zamówienia przez całą dobę. Zamówienia realizowane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16.

2. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania przesyłki oraz czas dostawy.

3. Czas przygotowania przesyłki wynosi do 15 dni roboczych.
W zależności od wyboru sposobu płatności rozpoczyna się:
 - w przypadku płatności przelewem: w najbliższym dniu roboczym następującym po dniu zapłaty, przy czym dniem zapłaty ceny jest dzień uznania rachunku bankowego FAKRO kwotą stanowiącą równowartość ceny zamówionego Towaru wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki;
 - w przypadku płatności za pobraniem: w najbliższym dniu roboczym następującym do dniu otrzymania potwierdzenia zamówienia.

4. Termin dostawy rozpoczyna się wraz z wysłaniem towaru.

5. Dostawa odbywa się za pomocą firmy kurierskiej. Wszelkie informacje na temat dostawy, w tym czas dostawy, umieszczone są w zakładce „DOSTAWA” na stronie Sklepu oraz w e-mailu zawierającym potwierdzenie zamówienia.

6. Koszty dostawy zamówień doręczanych na terytorium Polski ponosi FAKRO.

7. Do każdej przesyłki dołączana jest faktura VAT.

8. Firma kurierska podejmuje 2 próby dostarczenia towaru. Po drugiej nieudanej próbie dostarczenia towaru, Towar zostaje odesłany do FAKRO. Jeśli Klient zamówi ponownie taki sam towar, FAKRO może naliczyć koszty przesyłki bez względu na wartość zamówienia. 

9. Podczas odbioru przesyłki Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera stan opakowania zewnętrznego i zamówionego towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody w dwóch egzemplarzach, podpisanych przez Klienta i kuriera. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawnił się ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, kurier ustala stan przesyłki na żądanie Klienta zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Telefon kontaktowy do Działu Obsługi Klienta przewoźnika znajdują się w zakładce „DOSTAWA”.

10. Tryb postępowania w przypadku uszkodzeń przesyłki podczas transportu określa Ustawa dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.

11. W przypadku stwierdzenia szkody wynikłej podczas transportu z winy firmy kurierskiej, uszkodzony  towar należy wraz z protokołem szkody oraz dowodem zakupu odesłać na adres FAKRO.

 

V. Dane osobowe

Polityka ochrony danych osobowych znajduje się tutaj.

 

VI. Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dnia od daty objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Odstąpienie może nastąpić poprzez wypełnienie oświadczenia o odstąpieniu dołączonego do towaru oraz dostępnego na stronie internetowej Sklepu i odesłanie FAKRO oświadczenia:
- e-mailem na adres sklep@fakro.pl,
- oryginału wypełnionego i podpisanego oświadczenia przesyłką pocztową na adres: FAKRO sp. z o.o., ul. Węgierska 144A, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem: sklep internetowy.
Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu do FAKRO najpóźniej w ostatnim dniu czternastodniowego terminu. Odesłanie oryginału dowodu zakupu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu lub z odsyłanym towarem spowoduje usprawnienie procesu realizacji zwrotu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu.

2. Zwracany towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot Towaru przez Konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarcza odesłanie Towaru przed upływem ostatniego dnia terminu. Towar powinien zostać wysłany na adres FAKRO: ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz. Koszty wysyłki zwrotnej jest bezpłatny. FAKRO nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych „za pobraniem”.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
1) umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb;
2) umowy w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
3) w pozostałych wypadkach o których mowa w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

5.FAKRO dokona zwrotu pełnej ceny towaru, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Konsument może wyrazić swoją zgodę w tym względzie w szczególności w treści oświadczenia o odstąpieniu. Wraz z pełną ceną towaru, FAKRO zwraca Konsumentowi również koszt dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia towaru inny, niż najtańszy zwykły oferowany przez nas.

6. FAKRO ma prawo, według własnej woli, wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W wypadku braku takiej decyzji FAKRO, zwróci ono dokonane przez Konsumenta płatności w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

7. Jeżeli Klient dokonuje zwrotu towarów, do których zwrotu nie jest uprawniony lub które nie znajdują się w stanie określonym w punkcie 2 powyżej, bez opłacenia przesyłki lub w inny sposób nie spełni wymogów skutecznego odstąpienia od umowy, FAKRO zastrzega sobie prawo do odrzucenia zwrotu towarów i odmowy zwrotu ceny. 

8. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży towarów, za które płatności dokonano w całości lub częściowo bonami towarowymi FAKRO, FAKRO dokona zwrotu części kwoty opłaconej przez Klienta oraz wyda duplikat bonu, jeśli termin ważności pierwotnego bonu nie wygasł. Klient może wówczas również dokonać wymiany towaru, bez konieczności wydawania duplikatu bonu, jeśli termin ważności pierwotnego bonu nie wygasł

 

VII. Reklamacje w przypadku konsumentów

1. Klient, któremu przysługuje status Konsumenta ma prawo złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia wydania Towaru w przypadku stwierdzenia niezgodności zakupionego towaru z umową. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

2. Wzór formularza reklamacyjnego załączony jest do zakupionych towarów oraz dostępny jest na stronie Sklepu. Wzór formularza.

3. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres e-mail: serwis@fakro.pl lub zgłaszać poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy http://www.fakro.pl/serwis/zgloszenie/. Zgłoszenie reklamacyjne wraz z dowodem zakupu i reklamowanym towarem można również przesłać na adres: FAKRO sp. z o.o. ul. Węgierska 144a 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem: serwis.

4. Jeśli ze względu na właściwości reklamowanego towaru Klient nie może dostarczyć go FAKRO, powinien on poinformować FAKRO w terminie określonym powyżej o zaistniałej wadzie w celu jej weryfikacji u Klienta.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia uszkodzonego towaru wraz ze zgłoszeniem i dowodem zakupu lub od dnia zgłoszenia reklamacyjnego w sytuacji określonej w punkcie 4.

6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że FAKRO Towar niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie, przy czym ograniczenie to nie ma zastoowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez FAKRO lub FAKRO nie uczyniło zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Dodatkowo, zamiast zaproponowanego przez FAKRO usunięcia wady, Konsument może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że wymagałoby to nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez FAKRO.

7. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Konsumenta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą skutecznej reklamacji zakupionego towaru.

8. FAKRO umożliwia bezpłatne zamówienie trzech próbek materiałów stosowanych w wybranych akcesoriach wewnętrznych i zewnętrznych. Szczegóły znajdują się w zakładce „Bezpłatne próbki” na stronie Sklepu.

 

VIII. Reklamacje w przypadku przedsiębiorców

W przypadku reklamacji zgłoszonej przez przedsiębiorcę zastosowanie znajdują następujące zasady:

1. Rękojmia za wady fizyczne jest ograniczona do wad wpływających na funkcjonalność towaru lub obniżającego jego wartość w sposób znaczący, zgłoszonych przez Klienta w terminie 14 dni od dnia wydania towaru, z wyjątkiem wad które FAKRO podstępnie zataiło.

2. Klient powinien sprawdzić towar w zakresie istnienia wad niezwłocznie po wydaniu towaru.

3. Zgłoszenie wady zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zgłoszenia wraz z uszkodzonym towarem i dowodem zakupu lub zgłoszenia reklamacyjnego, jeśli właściwości towaru sprawiają, że nie może być on odesłany do FAKRO.

4. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres e-mail: serwis@fakro.pl lub zgłaszać poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy http://www.fakro.pl/serwis/zgloszenie/. Zgłoszenie reklamacyjne wraz z dowodem zakupu i reklamowanym towarem można również przesłać na adres: FAKRO sp. z o.o. ul. Węgierska 144a 33-300 Nowy Sącz  z dopiskiem: serwis.

5. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

 

IX. Gwarancja

1. FAKRO gwarantuje najwyższą jakość oferowanych produktów. Wszystkie towary zakupione w Sklepie, z wyjątkiem towarów z wyprzedaży, posiadają gwarancję producenta. Towary z wyprzedaży mogą być reklamowane zgodnie postanowieniami niniejszego Regulaminu (p. 7 „Reklamacje w przypadku Konsumentów” oraz p. 8 „Reklamacje w przypadku przedsiębiorców”).

2. Warunki gwarancji można również znaleźć na stronie www.fakro.pl.

3. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. 

 

X. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach Konsumenta.

2. FAKRO umożliwia bezpłatne zamówienie trzech próbek materiałów stosowanych w wybranych akcesoriach wewnętrznych i zewnętrznych. Szczegóły znajdują się w zakładce „Bezpłatne próbki” na stronie Sklepu.

3. Formularze odstąpienia i reklamacji są jedynie wzorami, Klient może dokonać odstąpienia lub reklamacji bez użycia wzorów określonych przez FAKRO.

4. FAKRO zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej sklepu FAKRO, przy czym zmiany nie będą dotyczyły zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, które realizowane będą na dotychczasowych warunkach.

5. Spory, jakie mogą powstać przy wykonywaniu umów sprzedaży rozstrzygane będą przez sądy powszechne zgodnie z obowiązującym prawem. 

6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zamówieniem Klient może kontaktować się z FAKRO (e-mail: sklep@fakro.pl; fax 018 4440410, infolinia 0800 100 052. Szczegółowe dane kontaktowe podane są w zakładce kontakt).

7. W razie pytań związanych z montażem lub serwisem produktów zakupionych w Sklepie prosimy kontaktować się z działem serwisu (e-mail: serwis@fakro.pl